Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

MICHAŁ SŁUGOCKI

MICHAŁ SŁUGOCKI

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: 28, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice stała I/3/2018 członek
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boleszkowice stała UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w składzie członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 uchwała w sprawie powołania Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-22 uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 10:35:29 w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 10:45:57 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wykonywaniem mandatu II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 10:54:01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2018-11-28 11:42:47 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w składzie II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:11:35 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE przeciw
2018-11-28 12:15:27 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:22:46 w sprawe określenia stawek podatku od środków transportowych II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:25:16 w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Booleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:28:01 w sprawie najmu nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:37:59 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:39:08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:40:17 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:44:20 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na ata 2019 - 2023 w formie rzezczowej i pieniężnej II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 11:49:01 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice w składzie II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2018-12-28 10:54:21 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 – 2028 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:13:28 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:15:34 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2019 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:24:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:26:55 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:28:26 Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:30:51 Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:32:11 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stoszowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:33:48 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2019 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:35:13 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2019 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:36:31 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę NR II/17/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie rzeczowej i pieniężnej III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:38:33 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokalowych III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:08:37 uchwalenie budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2018 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-01-30 12:12:23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-01-30 12:18:10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-01-30 12:22:13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-01-30 12:27:47 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-02-18 16:38:05 uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2019 rok V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:41:33 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:45:18 uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:50:10 uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:53:07 uchwała w sprawie określenia statutów sołectwom Gminy Boleszkowice V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-03-27 13:11:53 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:15:31 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:16:49 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:37:00 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:41:20 Uchwała NR VI/ / 2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Wesołe przedszkolaki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:43:18 Uchwała NR VI/ / 2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Boleszkowice VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:23:44 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:25:32 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:26:56 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Boleszkowice VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:28:09 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Gudzisz VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:29:21 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Gudzisz VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:30:28 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zakupu w drodze bez przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:31:38 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice w obrębie Boleszkowice VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:32:58 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:27:09 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójta Gminy Boleszkowice wotum zaufania VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:38:05 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018; VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:39:43 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:48:58 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:51:23 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:54:33 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2019. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:55:36 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2019. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:56:44 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-10-30 11:13:09 UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok; X SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-10-30 11:15:10 UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2019r. zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 X SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-10-30 11:16:13 UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 pażdziernika 2019 r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości położonej w m. Boleszkowice, stanowiących własność Gminy Boleszkowice X SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:26:47 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok; XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:27:41 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:29:01 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:31:28 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:35:20 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:37:05 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:39:45 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020 XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:41:37 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie obniżnia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego na 2020 rok XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:38:25 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019roku w sprawie zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:39:22 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:52:08 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020 – 2030 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:00:34 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2020 rok XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:09:58 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:14:58 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:19:08 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:22:24 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:25:07 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:26:00 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice za lata 2017-2019 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:27:05 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:33:45 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zuchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:34:26 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/75/2019 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:35:40 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwłę w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:37:13 w sprawie zmiany budżetu Gmny Boleszkowice na 2019 rok XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-01-29 11:25:15 UCHWAŁA NR XIII/95/2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2020 rok XIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-01-29 11:27:01 UCHWAŁA NR XIII/96/2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2020 XIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:22:11 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok; XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:25:51 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę NR XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030 XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:27:46 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/74/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:39:46 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2020 r. XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:48:12 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30.10.2019 r. w sprzedaży udziałów w nieruchomości położonej w m. Boleszkowice, stanowiących własnością Gminy Boleszkowice XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:53:29 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:56:05 NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy dla Gminy Boleszkowice na lata 2020-2025 XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 10:02:31 NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie podwórkowej XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:40:12 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2020-05-27 10:44:00 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030 XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2020-05-27 10:45:52 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boleszkowice XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:47:08 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:48:00 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:49:06 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:50:15 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:51:23 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:55:02 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za