Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Boleszkowice

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

R A D A G M I N Y

BOLESZKOWICE

UCHWAŁA NR I/3/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz §60 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2016r., poz.611 ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska w następującym składzie:

  1. Przewodnicząca Komisji – Pani Stankiewicz Agnieszka;
  2. Zastępca Przewodniczącej – Pani Matuszewska Renata;
  3. Członek komisji – Pan Mroczkowski Eugeniusz;
  4. Członek komisji – Pan Sługocki Michał;
  5. Członek komisji – Pan Stoparek Ryszard;
  6. Członek komisji – Pan Śniadała Bogusław;
  7. Członek komisji – Pan Woźniak Jan;
  8. Członek komisji – Pan Żmuda – Trzebiatowski Zygmunt.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y G M I N Y

Ryszard Stoparek

 

Zgodnie z § 61. Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska działa

w zakresie opiniowania, zgłaszania własnych propozycji i rozwiązań oraz kontroli uchwał Rady Gminy dotyczących w szczególności:

1) projektu budżetu Gminy;

2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) programów gospodarczych i problematyki bezrobocia;

4) gospodarki finansowej Gminy;

5) podatków, opłat i innych dochodów Gminy;

6) planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania;

7) zatrudnienia i płac - w zakresie objętym budżetem;

8) ekonomicznego uzasadnienia tworzenia, przystępowania do spółek, spółdzielni,

stowarzyszeń oraz występowania z nich:

9) w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu;

10) wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

11) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej;

12) współdziałania z innymi gminami oraz opiniowania wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku;

13) rozwoju rolnictwa;

14) przekształceń własnościowych gospodarstw rolnych;

15) przetwórstwa rolno-spożywczego;

16) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

17) wodociągów, kanalizacji, gazociągów i gospodarki odpadami;

18) utrzymania czystości i zieleni komunalnej i zadrzewień;

19) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

20) ochrony środowiska;

21) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną;

22) lokalnego transportu zbiorowego;

23) komunalnego budownictwa mieszkaniowego;

24) targowisk i cmentarzy komunalnych;

25) rozbudowy i utrzymania obiektów komunalnych, urządzeń użyteczności publicznej

i obiektów administracyjnych.

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
RENATA MATUSZEWSKA członek
EUGENIUSZ MROCZKOWSKI członek
BOGUSŁAW ŚNIADAŁA członek
AGNIESZKA STANKIEWICZ 0przewodniczący
RYSZARD STOPAREK członek
MICHAŁ SŁUGOCKI członek
JAN WOŹNIAK członek
ZYGMUNT ŻMUDA - TRZEBIATOWSKI członek