Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Boleszkowice

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr I/4/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

R A D A G M I N Y

BOLESZKOWICE

UCHWAŁA NR I/4/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz §60 ust. 1 pkt. 3 Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2016r., poz.611 ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego w następującym składzie:

  1. Przewodnicząca Komisji – Pani Szczepaniak Jolanta;
  2. Zastępca Przewodniczącej – Pan Śpiewak Karol;
  3. Członek komisji – Pani Bednarz Sabina;
  4. Członek komisji – Pani Bukiel Anna;
  5. Członek komisji – Pan Ciechanowicz Marcin;
  6. Członek komisji – Pani Guszkowska Iwona;
  7. Członek komisji – Pan Strzelczyk Zbigniew.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y G M I N Y

Ryszard Stoparek

 

Zgodnie z § 62. Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego działa w zakresie opiniowania, zgłaszania własnych propozycji oraz kontroli uchwał Rady Gminy dotyczących w szczególności:

1) edukacji, w tym przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych;

2) kultury, w tym bibliotek, placówek upowszechniania kultury oraz amatorskiego ruchu artystycznego;

3) ochrony zdrowia, problemów alkoholizmu i narkomanii;

4) pomocy społecznej;

5) sportu i kultury fizycznej, turystyki, w tym terenów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych;

6) promocji Gminy i współpracy zagranicznej;

7) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

8) funkcjonowania jednostek pomocniczych.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
SABINA BEDNARZ członek
ANNA BUKIEL członek
MARCIN CIECHANOWICZ członek
IWONA GUSZKOWSKA członek
KAROL ŚPIEWAK członek
ZBIGNIEW STRZELCZYK członek
JOLANTA SZCZEPANIAK 0przewodniczący