Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Boleszkowice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

MICHAŁ SŁUGOCKI

MICHAŁ SŁUGOCKI

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: 28

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice stała I/3/2018 członek
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boleszkowice stała UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w składzie członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 uchwała w sprawie powołania Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-22 uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 10:35:29 w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 10:45:57 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wykonywaniem mandatu II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 10:54:01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2018-11-28 11:42:47 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w składzie II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:11:35 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE przeciw
2018-11-28 12:15:27 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:22:46 w sprawe określenia stawek podatku od środków transportowych II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:25:16 w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Booleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:28:01 w sprawie najmu nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:37:59 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:39:08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:40:17 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:44:20 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na ata 2019 - 2023 w formie rzezczowej i pieniężnej II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 11:49:01 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice w składzie II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2018-12-28 10:54:21 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 – 2028 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:13:28 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:15:34 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2019 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:24:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:26:55 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:28:26 Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:30:51 Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:32:11 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stoszowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:33:48 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2019 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:35:13 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2019 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:36:31 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę NR II/17/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie rzeczowej i pieniężnej III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:38:33 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokalowych III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:08:37 uchwalenie budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2018 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-01-30 12:12:23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-01-30 12:18:10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-01-30 12:22:13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-01-30 12:27:47 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-02-18 16:38:05 uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2019 rok V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:41:33 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:45:18 uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:50:10 uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:53:07 uchwała w sprawie określenia statutów sołectwom Gminy Boleszkowice V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-03-27 13:11:53 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:15:31 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:16:49 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:37:00 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:41:20 Uchwała NR VI/ / 2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Wesołe przedszkolaki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-03-27 13:43:18 Uchwała NR VI/ / 2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Boleszkowice VI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:23:44 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:25:32 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:26:56 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Boleszkowice VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:28:09 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Gudzisz VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:29:21 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Gudzisz VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:30:28 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zakupu w drodze bez przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:31:38 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice w obrębie Boleszkowice VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:32:58 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:27:09 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójta Gminy Boleszkowice wotum zaufania VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:38:05 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018; VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:39:43 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:48:58 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:51:23 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:54:33 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2019. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:55:36 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2019. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:56:44 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-10-30 11:13:09 UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok; X SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-10-30 11:15:10 UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2019r. zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 X SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-10-30 11:16:13 UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 pażdziernika 2019 r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości położonej w m. Boleszkowice, stanowiących własność Gminy Boleszkowice X SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:26:47 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok; XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:27:41 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:29:01 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:31:28 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:35:20 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:37:05 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:39:45 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020 XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:41:37 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie obniżnia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego na 2020 rok XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:38:25 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019roku w sprawie zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:39:22 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:52:08 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020 – 2030 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:00:34 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2020 rok XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:09:58 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:14:58 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:19:08 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:22:24 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:25:07 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:26:00 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice za lata 2017-2019 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:27:05 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:33:45 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zuchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:34:26 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/75/2019 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:35:40 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwłę w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:37:13 w sprawie zmiany budżetu Gmny Boleszkowice na 2019 rok XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-01-29 11:25:15 UCHWAŁA NR XIII/95/2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2020 rok XIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-01-29 11:27:01 UCHWAŁA NR XIII/96/2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2020 XIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:22:11 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok; XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:25:51 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę NR XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030 XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:27:46 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/74/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:39:46 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2020 r. XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:48:12 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30.10.2019 r. w sprzedaży udziałów w nieruchomości położonej w m. Boleszkowice, stanowiących własnością Gminy Boleszkowice XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:53:29 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:56:05 NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy dla Gminy Boleszkowice na lata 2020-2025 XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 10:02:31 NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie podwórkowej XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:40:12 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2020-05-27 10:44:00 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030 XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2020-05-27 10:45:52 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boleszkowice XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:47:08 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:48:00 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:49:06 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:50:15 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:51:23 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:55:02 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-11-30 10:37:59 UCHWAŁA XVIII/ /2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok (48 zł za 1q) XVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM przeciw
2020-11-30 10:42:51 UCHWAŁA XVIII/ /2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok (50 zł za 1q) XVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM przeciw
2021-01-27 10:12:56 UCHWAŁA NR XXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok XXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-01-27 10:45:16 UCHWAŁA NR XXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021 – 2031 XXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-01-27 10:49:13 UCHWAŁA NR XXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie nieuwzględnienia petycji pani Teresy Garland TRSNP SKK XXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-01-27 10:50:30 UCHWAŁA NR XXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie nieuwzględnienia petycji – listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO XXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-02-10 10:15:02 UCHWAŁA NR XXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie Gminy Boleszkowice XXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM za
2021-02-10 10:17:51 UCHWAŁA NR XXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice XXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM za
2021-02-10 10:21:13 UCHWAŁA NR XXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, obejmującego teren działki nr 1652/2 w obrębie Boleszkowice XXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM za
2021-04-28 11:13:49 UCHWAŁA NR XXV/169/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmieniająca uchwałę XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok; XXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-04-28 11:15:29 UCHWAŁA NR XXV/170/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmieniająca uchwałę XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-04-28 11:16:35 UCHWAŁA NR XXV/171/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu XXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-04-28 11:17:45 UCHWAŁA NR XXV/172/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości XXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-04-28 11:18:44 UCHWAŁA NR XXV/173/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-04-28 11:19:59 UCHWAŁA NR XXV/174/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice XXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-04-28 11:21:07 UCHWAŁA NR XXV/175/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice dla miejscowości Wysoka i Wyszyna XXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-04-28 11:43:03 UCHWAŁA NR XXV/177/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele pw. Serca Pana Jezusa w Gudziszu. XXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-04-28 11:22:23 UCHWAŁA NR XXV/176/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli XXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-05-12 14:15:44 UCHWAŁA NR XXVI/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wystąpienia Gminy Boleszkowice ze Związku Gmin Dolnej Odry XXVI Sesję Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym przeciw
2021-06-23 10:26:16 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2021-06-23 10:28:21 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2021-06-23 12:37:25 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2021 XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-06-23 12:40:12 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2021 XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-06-23 12:43:52 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2021 XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-06-23 12:45:56 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-06-23 12:47:10 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-06-23 12:49:40 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2021-06-23 12:55:21 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-06-23 13:04:58 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE przeciw
2021-06-23 13:11:23 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-06-23 13:13:27 UCHWAŁA XXVIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Boleszkowice ze Związku Gmin Dolnej Odry XXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-06-30 14:25:26 UCHWAŁA Nr XXIX/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice XXIX SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-07-26 10:25:33 UCHWAŁA NR XXX/197/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2021 rok XXX sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2021-07-26 10:28:48 UCHWAŁA NR XXX/198/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/158/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXX sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2021-09-22 10:36:11 UCHWAŁA NR XXXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 22 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok; XXXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-09-22 10:42:41 UCHWAŁA NR XXXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 22 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-09-22 10:43:43 UCHWAŁA NR XXXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 22 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Boleszkowice XXXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 11:53:03 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok; XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 11:54:44 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 11:56:00 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 11:57:44 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na rok 2022 XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 11:59:18 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024 XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:00:19 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Boleszkowice na rok szkolny 2021/2022 XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:01:44 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Boleszkowice XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:21:15 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:23:49 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:27:15 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:13:21 Uchwała NR XXXIII/ / 2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Powiatu Myśliborskiego XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:04:47 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:09:41 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:12:47 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:19:29 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2021-11-24 10:23:53 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE przeciw
2021-11-24 10:26:46 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:29:59 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w trybie bezprzetargowym XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:33:27 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:49:41 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-12-16 10:04:33 zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok XXXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM za
2021-12-16 10:08:41 zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXXV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM za
2022-02-23 11:40:07 UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok XXXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-02-23 11:41:23 UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032 XXXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-02-23 11:42:29 UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice za lata 2020 – 2021 XXXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-02-23 11:43:45 UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice XXXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-02-23 11:44:57 UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków kościół pw św. Antoniego Padewskiego w Boleszkowicach XXXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-02-23 11:46:16 UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, dla działki nr 1652/2 w obrębie Boleszkowice XXXVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-05-11 12:17:31 UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok; XL SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-05-11 12:19:23 UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032 XL SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-05-11 12:20:42 UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice XL SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-05-11 13:29:47 UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, dla miejscowości Boleszkowice XL SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-05-11 12:23:03 UCHWAŁA NR XL/ / 2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na remont drogi powiatowej XL SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 11:49:52 UCHWAŁA NR XLI/268/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice wotum zaufania XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:00:46 UCHWAŁA NR XLI/269/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:02:28 UCHWAŁA NR XLI/270/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:07:29 UCHWAŁA NR XLI/271/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:09:13 UCHWAŁA NR XLI/272/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032 XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:10:51 UCHWAŁA NR XLI/273/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2022 XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:11:30 UCHWAŁA NR XLI/274/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2022 XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:12:27 UCHWAŁA NR XLI/275/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze 2022 roku XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:13:20 UCHWAŁA NR XLI/276/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024 XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:15:11 UCHWAŁA NR XLI/277/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Myśliborskiemu XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:18:50 UCHWAŁA NR XLI/278/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:20:03 UCHWAŁA NR XVL/279/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-06-30 12:21:01 UCHWAŁA NR XLI/280/2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Boleszkowice na rok szkolny 2022/2023 XLI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-10-26 11:20:38 UCHWAŁA NR XLIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok XLIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-10-26 11:22:21 UCHWAŁA NR XLIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032 XLIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-10-26 11:23:47 UCHWAŁA NR XLIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice XLIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-10-26 11:25:32 UCHWAŁA NR XLIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących w zarządzie Nadleśnictwa Dębno, położonych w granicach administracyjnych gminy Boleszkowice XLIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-10-26 11:26:55 UCHWAŁA NR XLIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Boleszkowice XLIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-10-26 11:28:23 UCHWAŁA NR XLIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) na rok 2023 XLIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-10-26 11:29:53 UCHWAŁA NR XLIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr IX/67/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Boleszkowice XLIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-10-26 11:32:51 UCHWAŁA NR XLIII/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Boleszkowice porozumienia międzygminnego z Gminą Mieszkowice XLIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:19:03 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:21:10 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2022 – 2032 XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:22:21 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2023 rok XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:23:23 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2023 – 2033 XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:24:46 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2023 rok XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:25:54 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2023 XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:27:12 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2023 XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:28:12 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze 2023 roku XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:29:15 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2023 XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:30:03 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Boleszkowice XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:31:48 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024 XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2022-12-28 11:32:54 UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wykonywaniem mandatu oraz diet sołtysów XLV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-01-25 12:01:00 UCHWAŁA NR XLVI/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/303/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2023 rok; XLVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-01-25 12:02:23 UCHWAŁA NR XLVI/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/304/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2023 – 2033 XLVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-01-25 12:03:31 UCHWAŁA NR XLVI/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych w związku z wykonywaniem mandatu oraz diet sołtysom XLVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-01-25 12:05:05 UCHWAŁA NR XLVI/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024 XLVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-01-25 12:06:16 UCHWAŁA NR XLVI/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu XLVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-01-25 12:07:17 UCHWAŁA NR XLVI/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-01-25 12:08:16 UCHWAŁA NR XLVI/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice XLVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-05-16 16:21:31 UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/303/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2023 rok; XLVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-05-16 16:22:45 UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/304/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2023 – 2033 XLVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-05-16 16:28:15 UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania XLVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-05-16 16:29:44 UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. udzielenia dotacji w roku 2023 na dofinansowanie prac konserwatorskich kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gudziszu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków XLVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-05-16 16:42:31 UCHWAŁA NR XLVIII/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 maja 2023 r. stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnego Marcina Ciechanowicza w okręgu wyborczym nr 3 XLVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-09-20 11:58:21 UCHWAŁA NR L/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania radnej w skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice L SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-09-20 11:59:38 UCHWAŁA NR L/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/303/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2023 rok L SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-09-20 12:00:45 UCHWAŁA NR L/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/304/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2023 – 2033 L SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-09-20 12:05:21 UCHWAŁA NR L/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice L SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-09-20 12:06:54 UCHWAŁA NR L/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w drodze bezprzetargowej L SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-09-20 12:08:15 UCHWAŁA NR L/ /2023 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa L SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:34:06 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XLV/303/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2023 rok LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:36:41 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr XLV/304/2022 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2023 – 2033 LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:37:52 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:39:09 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:40:40 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Boleszkowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalnie ścieków i transportu nieczystości ciekłych LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:42:48 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Boleszkowice LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:44:34 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023r., poz. 571 z późn. zm.) na rok 2024 LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:45:50 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:47:22 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:49:25 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 11:58:26 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2023-11-23 12:03:57 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych LI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2024-02-06 11:25:25 UCHWAŁA NR LIII/ / 2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/370/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2024 rok; LIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2024-02-06 11:26:58 UCHWAŁA NR LIII/ / 2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024 – 2032 LIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2024-02-06 11:28:04 UCHWAŁA NR LIII/ / 2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie LIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2024-02-06 11:29:05 UCHWAŁA NR LIII/ / 2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/378/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Boleszkowice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego LIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2024-02-06 11:30:06 UCHWAŁA NR LIII/ / 2024 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących LIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE zwołana w trybie nadzwyczajnym za