Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Boleszkowice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

BOGUSŁAW ŚNIADAŁA

BOGUSŁAW ŚNIADAŁA

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 40, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 uchwała w sprawie powołania Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-22 uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice I SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 10:35:29 w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 10:45:57 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych w związku z wykonywaniem mandatu II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 10:54:01 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2018-11-28 11:42:47 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice w składzie II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE wstrzymał się
2018-11-28 12:11:35 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:15:27 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:22:46 w sprawe określenia stawek podatku od środków transportowych II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:25:16 w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Booleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:28:01 w sprawie najmu nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:37:59 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:39:08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:40:17 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Boleszkowice II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 12:44:20 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na ata 2019 - 2023 w formie rzezczowej i pieniężnej II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-11-28 11:49:01 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice w składzie II SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 10:54:21 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 – 2028 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:13:28 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:15:34 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2019 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:24:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:26:55 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:28:26 Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:30:51 Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:32:11 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Stoszowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:33:48 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2019 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:35:13 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2019 III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:36:31 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę NR II/17/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie rzeczowej i pieniężnej III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:38:33 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokalowych III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 11:08:37 uchwalenie budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2018-12-28 uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2018 rok III SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-01-30 12:12:23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-01-30 12:18:10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-01-30 12:22:13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-01-30 12:27:47 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2019 IV Sesja Rady Gminy Boleszkowice za
2019-02-18 16:38:05 uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2019 rok V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:41:33 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:45:18 uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:50:10 uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-02-18 16:53:07 uchwała w sprawie określenia statutów sołectwom Gminy Boleszkowice V sesja Rady Gminy Boleszkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym za
2019-05-29 12:23:44 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:25:32 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:26:56 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Boleszkowice VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:28:09 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Gudzisz VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:29:21 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Gudzisz VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:30:28 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zakupu w drodze bez przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-05-29 12:31:38 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESZKOWICE NR VII/ /2019 z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice w obrębie Boleszkowice VII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:27:09 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójta Gminy Boleszkowice wotum zaufania VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:38:05 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018; VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:39:43 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:48:58 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:51:23 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:54:33 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2019. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:55:36 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2019. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-06-26 12:56:44 UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. VIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-09-25 12:18:09 Uchwała Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok IX SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-09-25 12:20:38 Uchwała Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 IX SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-09-25 12:22:26 Uchwała Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice IX SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-09-25 12:24:14 Uchwała Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu IX SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-09-25 12:25:19 Uchwała Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Boleszkowice IX SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-09-25 12:36:03 Uchwała Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli IX SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:26:47 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2019 rok; XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:27:41 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:29:01 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:31:28 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:35:20 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:37:05 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:39:45 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020 XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-11-27 11:41:37 Uchwała Nr XI/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie obniżnia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego na 2020 rok XI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:38:25 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019roku w sprawie zmieniająca uchwałę NR III/21/2018 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 – 2029 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:39:22 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:52:08 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020 – 2030 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:00:34 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na 2020 rok XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:09:58 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:14:58 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:19:08 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:22:24 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na pierwsze półrocze roku 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:25:07 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:26:00 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice za lata 2017-2019 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:27:05 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:33:45 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zuchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020 XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:34:26 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/75/2019 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 12:35:40 Uchwała Nr XII/ /2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwłę w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2019-12-30 11:37:13 w sprawie zmiany budżetu Gmny Boleszkowice na 2019 rok XII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:22:11 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok; XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:25:51 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę NR XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030 XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:27:46 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/74/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:39:46 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2020 r. XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:48:12 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30.10.2019 r. w sprzedaży udziałów w nieruchomości położonej w m. Boleszkowice, stanowiących własnością Gminy Boleszkowice XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:53:29 UCHWAŁA NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 09:56:05 NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy dla Gminy Boleszkowice na lata 2020-2025 XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-03-18 10:02:31 NR XIV/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie podwórkowej XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:40:12 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:44:00 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030 XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:45:52 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Boleszkowice XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:47:08 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:48:00 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:49:06 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:50:15 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:51:23 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-05-27 10:55:02 UCHWAŁA NR XV/ / 2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 11:27:16 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice wotum zaufania XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 11:44:33 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boleszkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 11:47:24 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 11:56:00 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 11:59:14 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030 XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 12:00:42 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2020 XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 12:03:24 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2020 XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 12:05:26 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boleszkowice na drugie półrocze roku 2020 XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 12:07:12 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 12:08:41 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Boleszkowice XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 12:25:22 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/165/2013 z dnia 26 września 2013 roku Rady Gminy Boleszkowice w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach” XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 12:29:06 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 12:29:53 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzezcz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-06-24 12:32:06 UCHWAŁA NR XVI/ /2020 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Kościół pw. Serca Pana Jezusa w Gudziszu XVI SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-09-30 12:45:32 Uchwała Nr XVII/ /2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XVII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-09-30 12:48:14 Uchwała Nr XVII/ /2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030 XVII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-09-30 12:49:28 Uchwała Nr XVII/ /2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Radnego Rady Gminy Boleszkowice XVII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-09-30 12:51:31 Uchwała Nr XVII/ /2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice XVII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-09-30 12:57:18 Uchwała Nr XVII/ /2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice XVII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-09-30 13:09:58 Uchwała Nr XVII/ /2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2021 XVII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-09-30 13:12:19 Uchwała Nr XVII/ /2020 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Boleszkowice XVII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2020-11-30 10:37:59 UCHWAŁA XVIII/ /2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok (48 zł za 1q) XVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM przeciw
2020-11-30 10:42:51 UCHWAŁA XVIII/ /2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok (50 zł za 1q) XVIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM za
2020-12-07 12:23:12 Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XII/82/2019 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2020-12-07 12:25:21 Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XII/83/2019 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2020-2030 XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2020-12-07 12:26:36 Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2020-12-07 12:28:11 Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2020-12-07 12:30:16 Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Boleszkowice XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2020-12-07 12:32:02 Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2020-12-07 12:34:41 Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2020-12-07 12:37:17 Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2020-12-07 12:39:02 Uchwała Nr XIX/ /2020 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XIX Sesja Rady Gminy Boleszkowice w trybie nadzwyczajnym za
2021-01-27 10:12:56 UCHWAŁA NR XXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok XXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-01-27 10:45:16 UCHWAŁA NR XXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021 – 2031 XXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-01-27 10:49:13 UCHWAŁA NR XXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie nieuwzględnienia petycji pani Teresy Garland TRSNP SKK XXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-01-27 10:50:30 UCHWAŁA NR XXII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie nieuwzględnienia petycji – listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO XXII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-02-10 10:15:02 UCHWAŁA NR XXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie Gminy Boleszkowice XXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM za
2021-02-10 10:17:51 UCHWAŁA NR XXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice XXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM za
2021-02-10 10:21:13 UCHWAŁA NR XXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, obejmującego teren działki nr 1652/2 w obrębie Boleszkowice XXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE W TRYBIE NADZWYCZAJNYM za
2021-03-24 11:26:25 UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2020 rok XXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-03-24 11:29:28 UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-03-24 11:30:58 UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2021 r. XXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-03-24 11:32:48 UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Kościół pw. Serca Pana Jezusa w Gudziszu. XXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-03-24 11:38:06 UCHWAŁA NR XXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia bezzasadności petycji pani Teresy Garland działającej jako Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego XXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-06-30 14:25:26 UCHWAŁA Nr XXIX/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice XXIX SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE przeciw
2021-10-27 11:53:03 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok; XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 11:54:44 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 11:56:00 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 11:57:44 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) na rok 2022 XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 11:59:18 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024 XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:00:19 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Boleszkowice na rok szkolny 2021/2022 XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:01:44 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Boleszkowice XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:21:15 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:23:49 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:27:15 UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-10-27 12:13:21 Uchwała NR XXXIII/ / 2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Powiatu Myśliborskiego XXXIII SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:04:47 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:09:41 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXII/158/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2021-2031 XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:12:47 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:19:29 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE przeciw
2021-11-24 10:23:53 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE przeciw
2021-11-24 10:26:46 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:29:59 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice w trybie bezprzetargowym XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za
2021-11-24 10:33:27 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE przeciw
2021-11-24 10:49:41 UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXXIV SESJA RADY GMINY BOLESZKOWICE za